top of page

חלוקת רכוש בגירושין

כאשר זוג בוחר לסיים את חייו המשותפים ולהתגרש או להיפרד, עליו לנקוט במספר צעדים: ראשית, אם בני הזוג נשואים כדת משה וישראל, הסמכות לדון בגירושין נתונה אך ורק לבית הדין הרבני; שנית, כאשר מדובר בפירוד של כל זוג (נשואים, ידועים בציבור או זוגות חד מיניים) יהיה עליהם להסדיר את שלל הנושאים הכרוכים בגירושין או בפירוד: מזונות ילדים, מזונות אישה, חלוקת רכוש, משמורת, מדור וכיוצ"ב.


חלוקת רכוש בהליך גירושין הינה אחת הסוגיות המורכבות ביותר והחשובות ביותר, אשר גלום בה העתיד הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, ולכן יש להבין את חשיבותה והשפעתה על עתידו של כל אחד מבני הזוג.


חזקת השיתוף וחוק יחסי ממון

ישנן שתי דרכים מרכזיות לחלוקת רכוש בין בני זוג:

"חזקת השיתוף" זוהי הדרך הראשונה, והיא נכונה לבני זוג שנישאו טרם חקיקתו של חוק יחסי ממון


ב - 1.1.1974 וכן לזוגות שמוכרים כ"ידועים בציבור". חזקת השיתוף, שנקבעה בפסיקות בית המשפט העליון, קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים). ההסדר הוא מידי: כלומר, אין חובה להמתין לפירוק השיתוף, פירוד או לגירושין.


"איזון משאבים", לעומת זאת, הינו הסדר שנקבע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, וחל על בני זוג שנישאו לאחר חקיקת חוק יחסי ממון בשנת 1974. איזון משאבים הוא הסדר שקובע שכלל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, יחולק שווה בשווה בין בני זוג – למעט רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין, ולמעט מתנות או ירושה שקיבל מי מבני הזוג בטרם ו/או במהלך החיים המשותפים. הסדר איזון המשאבים הוא הסדר דחוי, כלומר, הוא נכנס לתוקף מרגע הקרע בין בני זוג. הקרע יכול שיהיה מרגע הגירושין או מרגע הגשת תביעות של בני הזוג אחד כנגד השני. מועד הקרע הנקרא גם מועד האיזון, יקבע על ידי בית המשפט.


הסכם ממון

כאמור, חלוקת רכוש בגירושין תבוצע לפי חזקת השיתוף או הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק; אך ישנה גם אופציה שלישית לחלוקה במקרה של תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג שערכו הסכם ממון. הסכם הממון הוא, למעשה, הסכם שנערך בין בני הזוג, בטרם או במהלך חיי הנישואין או במהלך החיים המשותפים – כאשר מדובר על בני זוג לא נשואים. הסכם הממון מסדיר את אופן השיתוף בנכסים בין בני הזוג וקובע בדרך כלל חלוקת רכוש שונה מזו הקבועה בחוק.


הסכמי ממון בין בני זוג נשואים דורשים אישור של ערכאה שיפוטית – בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי ואילו הסכמי ממון בין בני זוג שאינם נשואים בדר"כ אינם טעונים אישור של ערכאה שיפוטית.


היתרון בעריכתו של הסכם ממון, גלום בכך שחלוקת הרכוש במקרה של פירוד מבוצעת כך, שהחלוקה צפויה ומקובלת על שני הצדדים, ללא תלות בחוק או בהלכה משפטית.


הסכם הממון למעשה מאפשר לבני זוג לקבוע באופן חופשי, את הסדר איזון המשאבים ביניהם, בהתאם לראות עיניהם ובאופן שהוראות הסכם הממון יגברו על הוראות חוק יחסי ממון ו/או הלכת השיתוף.


ההבדל בין חלוקת מיטלטלין למקרקעין

יש להבדיל בין חלוקת רכוש משותף בגירושין שכוללת מיטלטלין לבין כזו הכוללת מקרקעין. ישנן מספר דרכים לביצוע חלוקת מיטלטלין בפועל, וככלל, היא פשוטה יותר; בעוד כאשר מדובר במקרקעין – ובייחוד במקרקעין מסוג דירת מגורים – הסוגייה עלולה להסתבך. באופן עקרוני, כאשר מדובר בדיני גירושין, כגון חלוקת רכוש, מזונות או משמורת, חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה בעניינים אלו, על מנת לייצג ולנהל את התיק באופן אפקטיבי ואיכותי.


במקרה בו מעורב רכוש בגירושין, והצדדים מעוניינים להבין את האפשרויות עומדות לפניהם בעניין חלוקת רכוש במקרה של גירושין, ניתן לפנות ל"נרקיס לביא- חברת עורכי דין" המתמחה בדיני משפחה- נוסף על משפט אזרחי, מקרקעין ונזיקין. למידע ופרטים נוספים לחצו כאן

Comments


bottom of page