top of page

ההבדלים בין ייפוח כח מתמשך למינוי אפוטרופוס

במידה ואדם מגיע למצב שאין ביכולתו לקבל החלטות עבור עצמו, הרי שקיימות 2 חלופות בפני הקרובים לו: מינוי אפוטרופוס או הפעלת ייפוי כח מתמשך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס – בקשה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה

  • במסגרת הבקשה ממנה בית המשפט עו"ס על מנת לבחון את הצורך במינוי ואת היכולת של מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לשמש כאפוטרופוס.

  • בית המשפט מבקש גם את עמדת האפוטרופוס הכללי (משרד הרווחה) ביחס למינוי.

  • ככל והבקשה מוגשת בהסכמת כל בני המשפחה (ילידם + בן זוג) של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס והיש המלצה של העו"ס ואין התנגדות של האפוטרופוס הכללי, בית המשפט בדר"כ ימנה אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

  • במידה ומי שמבקש להתמנות לא קיבל את הסכמת יתר בני המשפחה והם מתנגדים למינוי, או במקרה ויש במחלוקת בין בני המשפחה בנוגע לזהות האפוטרופוס, בית המשפט ימנה בדר"כ אפוטרופוס חיצוני (עמותה).

  • כאשר אדם מונה כאפוטרופוס ע"י בית המשפט, מעבר לדאגה השוטפת לצרכיו של החסוי, עליו לתת דין וחשבון לאפוטרופוס הכללי ולהגיש פרטה במסגרת עליו לפרט את כלל נכסיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס ולאחר מכן מידי שנה להגיש דו"ח הכנסות והוצאות.

סמכויות האפוטרופוס ואישור בית המשפט

47. (א) האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את האדם שהוא אפוטרופסו מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2) עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3) המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4) השכרה שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חלות עליה;

(5) הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(5א) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות לפי סעיף 35א (בסעיף זה – הנחיות מקדימות) או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות;

(5ב) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(5ג) פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 100,000 שקלים חדשים, אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות; ניתנה הסמכה מפורשת כאמור, תובא לאישור בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על 500,000 שקלים חדשים;

(5ד) משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(5ה) מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(5ו) התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5ה);

(6) פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

(ב) היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו של אדם, רשאי האפוטרופוס, במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד. האפשרות הנוספת היא מינוי מיופה כח במסגרת ייפוי כח מתמשך שצריך להתבצע כאשר מיפה הכח – הממנה, במצב קוגניטיבי תקין.

• חתימה על ייפוי מתמשך – מסמך שנכתב ע"י אותו אדם בפני עורך דין שעבר הכשרה המתאימה לכך. ייפוי הכוח המתמשך נערך ונחתם בטרם כניסתו של אדם למצב בו הוא אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו.

• המדובר בחקיקה חדשהבמסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. ההסדר המשפטי החדש נועד לאפשר לאדם להביע את רוצונו עוד בטרם יהיה חלילה במצב שלא יוכל יותר להביע את דעתו ובכדי לצמצם ככל הניתן את האפשרות לפגיעה בקבלת החלטות.

• בנוסף ייפי הכח המתמשך מפשט ומייעל את כל ההליכים ויכול לפטור מחובות הדיווח לאפוטרופוס הכללי וחוסך את הצורך בפניה לבית המשפט.

• במסגרת ייפוי הכח המתמשך, יכול הממנה לתת הנחיות מקדימות למיופה הכח כיצד הוא היה רוצה שיטפלו בענייניו במידה וחלילה הוא יהיה שרוי במצב שבו הוא כבר לא יוכל לקבל החלטות.


ניסיתי כאן לעמוד בפשטות על ההבדלים שבין ייפוי כוח מתמשך למוסד האפוטרופסות שלדעתי מגביל מאוד ופוגעני מאוד נוכח קיומה של האלטרנטיבה. לפרטים נוספים אודות ייפוי כח מתמשך ניתן ליצור עם משרדינו: 04-8581441

Comments


bottom of page