top of page

ייפוי כח מתמשך בצל הקורונה

בימים טרופים אלו אנו חשופים להתפשטות מגפה כלל עולמית
שעשויה לעלות לנו בקורבנות רבים בנפש ובחולים מונשמים רבים.
הערכה של כ- 4% מהאוכלוסייה כ- 400,000 איש.

מצאתי לנכון להעלות את המודעות לצורך בייפוי כח מתמשך וחשיבותו שקיימת תמיד אבל בימים אלו החשיבות מקבלת משנה תוקף. 

לפני מספר ימים וכחלק מהיערכות המדינה ומוסדותיה לנגיף הקורונה, הוציא האפוטרופוס הכללי הודעה לציבור עורכי הדין המתמחים בייפוי כח מתמשך, לפיה ניתן יהיה לבצע בתקופת המשבר ייפוי כח מתמשך גם מרחוק באמצעים דיגיטליים.
 

נוכח תקופת החירום, כדי לתת מענה לציבור הרחב,
לאור ההנחיות בדבר הגבלת התנועה וצמצום המפגשים הפיסיים בין אדם לאדם, ונוכח חיוניות השירות בימים אלה, הבהיר האפוטרופוס הכללי כי ניתן יהיה לערוך ייפוי כוח מתמשך, בתקופת החירום בלבד ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, גם באמצעות היוועדות חזותית
(וידאו קונפרנס).

זאת, כל עוד עורך הדין יוכל לעשות כן בדרך שמקיימת את כלל חובותיו המהותיות בעריכה של ייפוי הכוח המתמשך, לרבות:

  • האפשרות לוודא שהממנה הוא 'בעל כשירות' לערוך את המסמך

  • העברת מידע והסברים לממנה אודות ייפוי הכוח ללא נוכחות מיופה הכוח

  • היווכחות שהממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשמותו שייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.

  • כל אלה, בנוסף לחובת עורך הדין לערוך תיעוד של המפגשים.

כמי שעוסק בתחום המשפחה שנים רבות ובפרט בייפוי כח מתמשך ומינוי אפוטרופוס, כמי שבקיא,מנוסה כמובן מוסמך להעניק את מלוא השירות גם במהלך משבר הקורונה, אני נכון, ערוך ומחויב להעניק את מתן השירות בעריכת ייפוי הכוח מתמשך גם במהלך תקופה זו והכל במטרה לסייע לכם להגן על רכושכם ובריאותכם ולצלוח את משבר נגיף הקורונה.

בשנתיים וחצי האחרונות אני כותב פעם אחר פעם על תכנון העתיד - הצורך בצוואה ובייפוי כח מתמשך. היום לנוכח מגפת הקורונה אנו חשופים ביתר שאת לסיכונים שעלולים להתממש וחלילה יביאו אותנו לאובדן הכשרות המשפטית ולאובדן היכולת לקבל החלטות, לכן חשוב מאוד שננקוט באמצעים שעומדים לרשותנו כדי להיות מוכנים גם לתרחיש הזה.

 

בימים טרופים אלו בהם מרחפת מעל ראשנו מגפת הקורונה עולמית אף אחד מאתנו לא היה רוצה להיות במצב שבו לא יהיה מי שידאג לענייניו.

 

בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ניתן היום לחתום על ייפוי כוח מתמשך שהוא התחליף העיקרי למינוי אפוטרופוס.
חתימה על ייפוי הכוח המתמשך מקנה לאדם אפשרות לתכנן את העתיד בחייו ולהחליט על מינוי מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו אם וכאשר יהיה שרוי במצב בו לא יוכל לדאוג לענייניו.

 

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו אם וכאשר יגיע הממנה למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בשל מצבו הנפשי או השכלי.

 

להבדיל ממינוי אפוטרופוס, בעריכת ייפוי כוח מתמשך אין צורך בפנייה לביהמ"ש.

עריכת ייפוי כוח מתמשך תעשה רק באמצעות עורך דין מוסמך על ידי משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי ובעל תעודה חתומה בידי האפוטרופוס הכללי שמופיע ברשימת עורכי הדין המוסמכים המפורטת במאגר המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי ופתוח לעיון הציבור.

 

אחד מתנאי הסף לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הינו כי ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

bottom of page