top of page
Man Signing

צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה
ראשית, יש לשאול מהי צוואה? צוואה היא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם לקבוע את האופן

בו יחולקו רכושו ונכסיו לאחר פטירתו. כך לדוגמא: יכול אדם לצוות כי נכסיו יעברו במלואם לאחד מילדיו בלבד או לחילופין, כלל רכושו ונכסיו יעברו במלואם לבן/בת הזוג הנותרים בחיים בלבד. הדוגמאות כאן מטרתן להמחיש כי רצון המצווה הוא שקובע.


על מנת להפוך את הצוואה לאחר פטירת המוריש למסמך שניתן יהיה איתו להעביר את הזכויות ליורשים יש לפעול במסגרת הליך משפטי הקרוי: בקשה למתן צו קיום צוואה וזאת בכפוף לסעיף 39 בחוק.
במילים אחרות, יורשים על פי צוואה, יוכלו לקבל את חלקם בהתאם לצוואה, רק לאחר מתן לצו קיום צוואה שניתן בדר"כ אצל הרשם לענייני יר
ושה.


לאחר בחינת הבקשה למתן צו קיום צוואה ובחינת הצוואה אותה הותיר אחריו המנוח, יוציא בדר"כ הרשם לענייני ירושה צו קיום צוואה. בשלב זה יהיה זכאים היורשים ע"פ הצוואה לקבל לידיהם

את העזבון בהתאם להוראות הצוואה.

למי מגישים את הבקשה לצו קיום צוואה?
את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בהתאם למחוז בו התגורר המנוח בעת פטירתו.
בשלב הבא, יפרסם הרשם לענייני ירושה את עובדת הגשת הבקשה כאשר מטרת הפרסום היא ליידע יורשים פוטנציאליים או מתנגדים או נושים של המנוח לכך שהוגשה בקשה.


בשלב זה ניתן יהיה להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.
 

מי יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

בדר"כ יורש ע"פ הצוואה יוכל להגיש את הבקשה.

בהנחה כי המוריש הותיר אחריו ילדים ובן/בת זוג, אך בחר לצוות חלק יחסי או את מלוא נכסיו למי שאינו משתייך למעגל משפחתו, נדרש מי שמבקש את הבקשה למתן צו קיום צוואה,

לצרף לבקשתו אישור על כך שהוא הודיע ליורשים ע"פ דין (הילדים ו/או בן בת הזוג של המנוח/ה) בדבר הגשת הבקשה.


סיכום שלבי הגשת בקשה לצו קיום צוואה:

1. תשלום האגרה והגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה.
2. בחינת הבקשה ופרסומה לשם יידוע יורשים פוטנציאלים אחרים או מתנגדים לבקשה.

3. מתן החלטה:

  • ניתן צו קיום צוואה – כעת היורשים ע"פ הצוואה יוכלו לממש את זכותם לרישום העזבון על שמם בהתאם להוראות הצוואה.

  • העברת הבקשה לבית המשפט – במקרים מסוימים, כמו הגשת התנגדות, לרשם אין סמכות לדון בהתנגדות והוא יעביר את הדיון בבקשת ההנגדות להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.
     

עניין נוסף שחשוב לזכור:

צוואה אשר ערוכה ומנוסחת בצורה מקצועית על ידי עורך דין המנוסה בתחום דיני משפחה וירושה, יכולה להקנות למצווה את השקט ואת השלווה, כי רצונו אכן יתממש ובכך למזער את הסיכון להתגדויות לצוואה או לפסילתה.

bottom of page