top of page
man-g7a5c46982_1280_edited.jpg

צוואה הדדית

בשנת 2005 בוצע תיקון מס' 12 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, המסדיר את סוגיית הצוואות ההדדיות. להלן סעיף 8א לחוק הירושה:

"(א)בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)."

מי רשאי לערוך צוואה הדדית

ראשית, חשוב לציין כי צוואה הדדית הינה חריג לסוגי צוואות אחרות המנויות בחוק. צוואה הדדית מאופיינת על ידי הסתמכותם ההדדית של עורכי הצוואות אחד על צוואתו של האחר, לכן, החוק מייעד את מוסד הצוואות ההדדיות לבני זוג בלבד.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

1. עקרון ההסתמכות - צוואה רגילה או צוואת יחיד, מאופיינת בכך שהיא נעשית באופן חד צדדי על ידי המצווה ואין זה משנה אם המצווה ערך צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים או צוואה בפני רשות. להלן סעיף 28 לחוק הירושה: 
"28.(א)אין צוו
אה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו."

לעומת צוואת רגילה, צוואה הדדית נערכת בהכרח על ידי שני בני זוג, המסתמכים האחד על צוואתו של השני. כלומר, בצוואות הדדיות, הסדר ההורשה של בן זוג אחד תלוי ומסתמך על ההסדר שיצר בן הזוג השני. התלות ההדדית או עקרון ההסתמכות, מבליטים את ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית.

2. ביטול צוואה - ההבדל הנוסף נובע מהמנגנון המאפיין את  ביטול צוואה הדדית. לעומת צוואת יחיד הניתנת לביטול באופן חד צדדי, ביטול צוואה הדדית אפשרי רק בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף
8א לחוק הירושה:

ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש; (חוק הירושה, תשכ"ה-1965 - מאגר נבו)

הסבר התנאים לביטול צוואה הדדית 


בעוד שני בני הזוג בחיים:
בצוואה הדדית, כל עוד שני המצווים בחיים ומי מהם מעוניין לבטל או לשנות את הצוואה שלו, הוא יידרש להודיע על כך לבן הזוג השני. לעומת צוואת יחיד, לגביה החוק אינו מטיל חובת הודעה לאף גורם.

 
לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג:

יכול בן הזוג אשר נותר בחיים לבטל את צוואתו בהתאם לאחד מהתנאים הקבועים בסעיף 8א.(ב)(2) לחוק הירושה:

לפני חלוקת עיזבון – בן הזוג אשר האריך ימים, יוכל לשנות את צוואתו בתנאי שיסתלק מחלקו בעיזבון אותו עמד לקבל על פי הצוואה ההדדית מאת המצווה אשר נפטר.

לאחר חלוקת עיזבון – בן הזוג אשר נותר בחיים, יוכל לשנות את צוואתו בתנאי שהוא ישיב אל קופת העיזבון את חלקו/מנתו שירש במסגרת הצוואה ההדדית.

מחיר צוואה הדדית

כפי שהוסבר במאמר זה, עקרון ההסתמכות העומד בבסיסן של צוואות הדדיות, הוא למעשה "המחיר", המוטל על ההסדר. מחיר הצוואה ההדדית הינו פועל יוצא של אותה התלות ההדדית בין שתי הצוואות. סעיף  8א.(ב) לחוק הירושה, הוא למעשה דוגמא מובהקת לאותו המחיר, בכך שהוא מטיל הגבלה וכבילה של המצווה לרצונו של המצווה השני. 

בקשת צו קיום צוואה או בקשה למתן צו ירושה תוגש בדרך כלל לרשם לענייני ירושה במחוז בו התגורר המצווה. ככל והצוואה ערוכה באופן מקצועי הסיכויים שהנחיות המצווה יתממשו גדולים יותר. 
 

עו"ד ונוטריון נרקיס לביא – הינו עורך דין ירושה בחיפה , מתמחה במתן ייעוץ משפטי מקצועי בתחום דיני משפחה, ייפוי כח מתמשך ודיני ירושה בפרט.

לפרטים נוספים בעניין עריכת צוואה, דיני ירושה, מסמך הבעת רצון וייפוי כח מתמשך,
ניתן לפנות למשרדו על ידי השארת הודעה באתר או לחייג: 04-8581441 או 054-6664323.

 

bottom of page