top of page
man-g7a5c46982_1280_edited.jpg

סוגי צוואות

בהתאם לחוק הירושה, כל אדם כשיר על פי דין, יכול לערוך צוואה.

החוק מכיר במספר צורות שונות לעריכת צוואה.

להלן סעיף 18 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965:

18. צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה.

חשוב לציין כי לכל צוואה נקבע סט של תנאים משלה. לתנאים אלו חשיבות מכרעת, שכן צוואה
אשר אינה תואמת את התנאים שנקבעו בחוק, עלולה להיפסל וכפועל יוצא, לא יקוים רצונו של
המוריש, אשר כבר נפטר. במאמר זה, נסקור את סעיפי החוק הרלוונטיים בחוק בירושה,
תוך הסבר התנאים הקבועים בחוק לכל צורה של צוואה.

צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה

19. צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

התנאים בחוק על מנת שצוואה בכתב יד תהיה תקפה – תנאים מצטברים:

1. הצוואה כולה חייבת להיכתב בכתב ידו של המצווה. כפועל יוצא, צוואה מודפסת או צוואה
שנכתבה בכתב ידו של אדם אחר שאינו המצווה - תפסל.
2. מסמך הצוואה יכלול את מועד עריכתה - תאריך וחתימתו של המצווה.

כאמור, בכתב ידו –בלבד.

צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה

20. צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר
שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה
שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

התנאים בחוק על מנת שצוואה בעדים תהיה תקפה – תנאים מצטברים:

1. על מסמך הצוואה יצויין תאריך עריכת הצוואה וחתימת המצווה.
2. המצווה יצהיר בפני שני עדים, כי זו היא צוואתו ויחתום על גבי מסמך הצוואה בפניהם.
3. העדים יאשרו בחתימתם על גבי הצוואה, כי המצווה הצהיר וחתם כאמור.

צוואה בעל פה – סעיף 23 לחוק הירושה

23.(א) שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות
בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני
העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל
האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
(ג) צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה
עודנו בחיים.

התנאים בחוק על מנת שצוואה בעל פה תהיה תקפה – תנאים מצטברים:

1. מי שרואה את עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, כעומד בפני מוות, רשאי לערוך צוואה בעל פה
– בפני שני עדים.
2. על העדים לערוך מסמך זיכרון דברים. מסמך זיכרון הדברים יכלול: את דברי המצווה,
בציון תאריך והנסיבות אשר הובילו לעשיית הצוואה בעל פה.
3. על העדים לחתום על מסמך זיכרון הדברים.
4. העדים יפקידו את מסמך זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה.
5. צוואה בע"פ תהיה בטלה כעבור חודש, לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה
בעל פה, והמצווה נותר בחיים.

צוואה בפני רשות – סעיף 22 לחוק הירושה

22. (א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט,
רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף

155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט,
רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ב) דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או
חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט,
הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני
הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
....

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה
ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.

התנאים בחוק על מנת שצוואה בפני רשות תהיה תקפה – תנאים מצטברים:

"רשות" לעניין זה, כפי שזאת מוגדרת בסעיף 22.(א) לחוק:
בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, נוטריון.

1. על המצווה להגיד את דברי צוואתו בעל פה, כאשר הוא ניצב בפני הרשות.
לחילופין, המצווה יכול להגיש בעצמו את דברי צוואתו בכתב לרשות.
2. לפי סעיף זה, הרשות תקריא בפני המצווה את הצוואה אשר נמסרה בעל פה והוא יצהיר
כי זוהי צוואתו.
3. הרשות תאשר בחתימה כי הצוואה הוקראה והמצווה הצהיר כאמור.
4. צוואה לפי סעיף זה, תהווה ראיה לכאורה כי המצווה הנקוב בה, ערך את הצוואה באותו
היום ובאותו המקום.

לסיכום

אומנם ניתן לראות כי הכללים בחוק ברורים, אך עדיין מספר הצוואות שנפסלות בשל אי קיומו
של כלל כזה או אחר, גבוה למדי. יתרה מכך, בנוסף לצורת הצוואה קיימים לא מעט תנאים
וסוגיות חוקיות אחרות, המשפיעות בעקי
פין ובמישרין על האופן בו יכול המוריש לצוות ו/או לחלק את עזבונו.

 

חשוב לזכור, כי צוואה אחת אינה דומה לאחרת. לכן, מומלץ וכדאי להיעזר בעורך דין ירושות וצוואות בקריות. חברת עורכי דין בצפון בניהולו של עו"ד מומחה בדיני משפחה נרקיס לביא, מעניקה ללקוחותיה מענה וייעוץ משפטי בדיני ירושה, ייפוי כח מתמשך, עריכת צוואות בכל רמת מורכבות וניהול עיזבונות.

לפרטים נוספים בעניין עריכת צוואה, דיני ירושה, מסמך הבעת רצון וייפוי כח מתמשך,
ניתן לפנות למשרדו על ידי השארת הודעה באתר או לחייג: 04-8581441 או 054-6664323.

 

bottom of page