top of page
Family picture

מסמך הבעת רצון, מה הוא?

מסמך הבעת רצון זהו מסמך משפטי, המאפשר למי שהורה לקטין למנות אדם אחר אשר יחליפו בעתיד וישמש כאפוטרופוס במקומו במידה וחלילה ההורה לא יהיה כשיר ו/או ילך לעולמו.

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

מי שמשמש כאפוטרופוס בפועל לקטין.

הורים לקטינים מתחת לגיל 18.

 

מהי מטרת המסמך?

מטרתו של מסמך זה, היא להעביר בבוא העת במקרה הצורך, את האחריות על הקטין לידיו של אדם אחר, כגון קרוב משפחה עליו אנו סומכים.

מסמך הבעת רצון יפרט את היקף פעולותיו של האפוטרופוס החליפי.

כך למשל, עורך המסמך יכול לקבוע כי האפוטרופוס יהיה אמון לטפל בכלל ענייניו של הקטין

או על חלקם.   

 

כיצד מתנהל תהליך המינוי?

ראשית, יש לציין כי ניתן למנות יותר מאפוטרופוס אחד.

כלומר, מספר אנשים שימלאו במקביל את התפקיד ואף לחלק ביניהם את האחריות,

למשל האחד יהיה אחראי על הצד הרכושי והאחר על נושא החלטות בענייני בריאות וכיוצ"ב.           

 

הממונה חייב להביע מראש את הסכמתו לשמש כאפוטרופוס ולא ניתן לחייבו לעשות זאת

אם אינו מעוניין בכך. לאחר שקרא בעיון את המסמך והבין את מלוא המשמעות ואת ההשלכות הכרוכות בחתימתו, הוא יצטרך לחתום על המסמך.  

 

מי מאשר את המסמך?

בית המשפט לענייני משפחה הינו הגוף המאשר. חשוב לציין כי בדומה למסמך ייפוי כח מתמשך, מסמך הבעת רצון ייכנס לתוקף רק בהתקיימות התנאים ההופכים את האפוטרופוס הנוכחי לבלתי כשיר למילוי תפקידו, למשל עקב מחלה או פטירה.

 

חשוב לציין כי בית המשפט אינו חייב לקבל את זהות האפוטרופוס המחליף ואת כל האמור במסמך, ככל ובית המשפט יתרשם כי מי שמונה להיות המחליף, אינו ראוי לכך או שאין באפשרותו לבצע את תפקידו נאמנה, בית המשפט לא יאשר את המינוי.

 

כפועל יוצא, וההשלכות האפשריות על הקטין, קיימת חשיבות רבה לאופן בו נערך המסמך.

על כן, יש לערוך את המסמך בפני עורך דין אשר עבר את ההכשרה הנדרשת של האפוטרופוס הכללי. מעבר לכך, מומלץ להתחשב בהיקף ניסיונו של עורך הדין בתחום דיני משפחה, שכן מדובר בנושא בעל רגישות גבוהה והשלכות שלעיתים עשויות להיות בלתי הפיכות.

 

במסגרת ניסוח המסמך, עורך הדין ימליץ על ההנחיות שנכון לתת לאפוטרופוס המחליף כמובן בהתאם לנסיבות וידאג לאימות זהות החותמים ויוודא את הבנתם באשר לתכנים

ומשמעויות המסמך.

לאחר מכן, ידאג עורך הדין להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי

ולקבל אישור הפקדת מסמך הבעת הרצון.

 

לנרקיס לביא - חברת עורכי הדין ונוטריון , יש את ההסמכה והניסיון הנדרשים לעריכה מקצועית, נכונה ומדוייקת של מסמך הבעת רצון, מעל 10 שנות ניסיון בתחום דיני משפחה, צוואות ירושות וייפוי כח מתמשך.  לאחר עריכת מסמך הבעת רצון, יופקד כאמור המסמך במרשם האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי.

במקרה שיהיה צורך להכניס לתוקף את מסמך הבעת הרצון, עו"ד נרקיס לביא יוכל לסייע לממש את רצונו של עורך המסמך באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

לפרטים נוספים בנושא, ולעריכת מסמך הבעת רצון, ניתן לפנות למשרדו על ידי השארת הודעה באתר או לחייג: 04-8581441 או 054-6664323.

bottom of page