top of page

מה דין מזונות קטין שאינו מקיים כל קשר עם האב?


ההלכה הפסוקה דנה מספר רב של פעמים בטענות לביטול או הפחתת מזונות של ילדים בגין

מרדנות. הדברים סוכמו היטב במסגרת פסק דינו של כב' השופט רובינשטיין ברע"א 3761/10,

פלוני נ' פלונית ואח' (פורסם במאגרים, ניתן ביום 15/7/2010) ולמעשה עיקריהם הוא זה:


1. קיימת אפשרות להפחית או לשלול מזונות של ילד קטין בשל סרבנות קשר.

2. בית המשפט יבחר באפשרות זו של הפחתת מזונות או שלילתם כצעד חריג ובמשורה, כאשר הכלל הוא סיפוק מזונות הילד.

3. כאשר מדובר בחיוב של יהודי, והחיוב הוא מדין צדקה (קרי לאחר גיל 6 שנים), קרי לא מדובר בחיוב מוחלט מעיקר הדין, קיים שיקול דעת נרחב יותר לבית המשפט.
בפסק דין שניתן ע"י כבוד השופט אסף זגורי במהלך חודש אוקטובר 2015, נקבע כי כאשר מדובר בתביעות להפחתה או ביטול מזונות בשל סרבנות קשר או מרדנות, שינוי הנסיבות צריך להיבחן באופן שונה מדיון בתביעה להפחתת מזונות בשל הרעה במצב כלכלי.

בתביעה לביטול אכיפת חיוב במזונות קטין בשל ניתוק קשר, עיקר ההדגשה הוא על סוגיית הקשר בין ההורה המנוכר לבין הקטין וככל שנקבעת "מרדנות" של הילד שאינה מוצדקת צריכה משקולת זו לגבור על משקולת המצב הכלכלי של החייב במזונות, בייחוד מקום שלא חל שינוי לטובה במצבו של ההורה החב במזונות.


כאמור, שונה מקרה ממשנהו ובבוא בית המשפט להכריע בסוגיה כגון דא, עליו לבחון היטב את החלופות האפשריות תוך שימת דגש על טובת הקטין כאשר ביטול מזונות יעשה במקרים קיצוניים ונדירים ויש לשקול תמיד חלופה מתונה יותר כגון הקטנת המזונות.


בנוסף יש לבחון האם סרבנות הקשר נובעת אך ורק מרצונו האמיתי והעצמאי של הילד או שקיימת אשמה מצד האב למצב זה או שמה אשמה מצד האם.

על בית המשפט לבחון האם האב נקט בכל הפעולות והמאמצים הנדרשים לצורך חידוש הקשר לרבות בפן הכלכלי כגון מימון טיפול שיכול ויסייע לחידוש הקשר.


לבסוף יש לשאול את השאלה האם ביטול המזונות עלול לגרום לסיכול הסיכוי לחידוש הקשר בין האב לקטין? וכן מה תהיה השפעת ביטול המזונות על אפשרות קיומו הסביר של הקטין?

שאלות אלו יעסיקו את בית המשפט בבואו להכריע בסוגיה מורכבת זו ובית המשפט יבחן כל מקרה פרטי לגופו.


כאשר אב לא מצליח לקיים את הסדרי הראייה עם ילדיו, מה שלעיתים מלווה בהסתה מצד האם, הרי שהדלת פתוחה בפני האב לטעון טענת "בן מרדן" ולעתור בתביעה לביטול אכיפת חיוב המזונות. חשוב לזכור כי בית המשפט יבחן היטב את היקף הניסיון והרצון של האב לקיים קשר עם ילדיו בטרם יידרש לסוגיה.


יובהר כי המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.bottom of page