top of page

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד- 2014

ביום 8.12.14 אושר בכנסת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. צד שרצה בעבר להגיש תובענה בנוגע לסכסוך משפחה כגון מזונות, גירושין, משמורת וכדומה היה באפשרותו להגיש תובענה ללא כל מגבלה ובהתאם לעיקרון של מרוץ הסמכויות שבין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית דין רבני.

כל מי שמקדים להגיש תביעה לבית המשפט או לבית הדין, למעשה קונה סמכות להתדיין בפני אותה ערכאה שיפוטית. כך למשל, גובה דמי המזונות עשוי להשתנות מערכאה אחת לאחרת.


השינוי בהתאם לחוק למעשה מגביל את הצדדים בהגשה ישירה של תובענה בעניין סכסוך משפחתי והחל מיום 8.9.15 יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעה משפטית.

בהתאם לחוק, חובה על צדדים בעניין של סכסוך משפחתי להגיש בקשה ליישוב הסכסוך אשר לא תכלול טענות או עובדות בנוגע לסכסוך או בנוגע לסמכות השיפוטית.

לאחר הגשת הבקשה ליישוב הסכסוך, יזומנו הצדדים לפגישת מידע, היכרות ותיאום ביחידת הסיוע (להלן: "פגישת מהו"ת").


קיימות שתי מטרות לחוק:

מטרה אחת - ניסיון ליישב סכסוך משפחתי בדרכי שלום ללא הצורך בהליכים משפטיים, מאחר והתדיינות גורמת לבני הזוג ובמיוחד לילדים נזק רב. הליכים משפטיים הדנים בסכסוך משפחתי כוללים הגשת כתבי תביעה ובהם האשמות אחד כנגד השני, עדויות, חקירות וכו' אשר מקשים על יישוב הסכסוך האישי וגורמים להקצנת עמדות בני הזוג.

זהו הליך של יישוב הסכסוך אשר מטרתו לסייע למצוא פתרון מוסכם על הצדדים באמצעות ייעוץ וגישור ללא קיומו של הליך משפטי .

מטרה שנייה - החוק מצמצם את מרוץ הסמכויות ומאפשר לבני הזוג ליישב את הסכסוך בדרכי נועם. בני הזוג ינהלו שיח והידברות כדי למצוא פיתרון אמיתי לסכסוך וכך לא יזדקקו לשאלת מרוץ הסמכויות.


פגישות המהו"ת: לאחר הגשת בקשה ליישוב סכסוך תערכנה 4 פגישות במהלך 45 ימים באמצעות יחידות הסיוע הנמצאות בסמוך לבית משפט לענייני משפחה. יחידת הסיוע כוללת עובד סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר ועורך דין.

עורך הדין אינו מייצג איש מהצדדים.

יחידת הסיוע מספקת מידע לצדדים בדבר ההליכים המשפטיים וההשלכות מבחינה רגשית, כלכלית ומשפטית. כאמור, מאבק משפטי גורם לנזק במיוחד לילדים. לפיכך, יחידת הסיוע מספקת מידע לגבי הדרך ליישוב הסכסוך כגון גישור, ייעוץ, טיפול זוגי וכו'.

מטרות הפגישות לבחון את צרכיהם של בני הזוג, רצונותיהם, טובת הילדים ורצון הילדים.

לאחר קיומם של 4 מפגשים, על הצדדים להודיע תוך 10 ימים האם בכוונתם ליישב את הסכסוך.

בתום 10 ימים יכול הצד שהגיש בקשה ליישוב הסכסוך, להגיש תביעה לערכאה משפטית שיבחר,

וזאת תוך 30 ימים.

בהתאם לחוק הגשת בקשה ליישוב סכסוך מהווה הגשת תביעה, ולכן קיימת חובת התייצבות בפגישות מהו"ת. יש לציין, כי לא קיימת חובה על הצדדים לנהל את הפגישה באותו חדר.


מדובר בחוק מהפכני שתכליתו לסייע לבני הזוג לפתור סכסוך משפחתי בהסכמה תוך הימנעות מהליכים משפטיים מיותרים אשר גורמים בדרך כלל להחרפת הסכסוך ולנזק לבני הזוג ובעיקר לילדיהם.

יחידת הסיוע תעניק לבני הזוג את הכלים ליישוב הסכסוך ביניהם, ובדרך זו ניתן לגשר בין הצדדים בדרכי נועם ושלום, תוך התחשבות ברצון של כל אחד מהם, ולהקטין את העומס הכבד בבית משפט לענייני משפחה.

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד- 2014

יובהר כי המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.

Commentaires


bottom of page